furkan

Strategji

Titulli: Marrëdhëniet ndërkombëtare në Islam
Përkthyes: Mervan Jakupi

Numri i faqeve: 232
Formati: A5
Viti i botimit: 2013

Çmimi: 300 den / 5 €

Strategji

Titulli: Vetëm një minutë
Përmblodhi dhe
përktheu: Elmaz Fida

Numri i faqeve: 526
Formati: A5
Viti i botimit: 2013

Çmimi: 450 den / 7,5 €

 

Histori te Kur'anit

Titulli: Bazat e pedagogjisë islame
Autor: Ali Abdul-Halim Mahmud
Përkthyes: Behxhet Jashari
Numri i faqeve:  493
Formati: B5 
Viti i botimit: 2013

Çmimi: 500 den / 8 €

Dialogje

Titulli: Kodi Moral dhe social
Autor: Muhammed EL-Kudri
Përkthyes: Arsim Jonuzi
Numri i faqeve: 373
Formati: A5
Viti i botimit: 2013

Çmimi: 400 den /6 €

Forcoje besimin

Titulli: Edukimi i fëmijëve
Autor: Ekrem Beshir dhe Muhamed Beshir
Përkthyes: Behxhet Jashari
Numri i faqeve: 166
Formati: A5
Viti i botimit: 2013


Çmimi: 200 den / 3,2 €

 

Bijat e mia

Titulli: Gabimet e rrezikshme gjatë edukimit të fëmijëve
Autor: Muhamed Hamd
Përkthyes: Sabahudin Fetahu
Numri i faqeve: 136
Formati: A5
Viti i botimit: 2013

Çmimi: 150 den / 2,5 €

Histori te Kur'anit

Titulli: Besimi
Bazat-Esenca-Negacioni
Autor: Muhammed Naim Jasin
Përkthyes: Iljaz Dolaku 
Numri i faqeve:  328
Formati: A5 
Viti i botimit: 2013

Çmimi: 350 den / 6,5 €

Dialogje

Titulli: Pyete hoxhën
Autor: Bashkim Aliu
Numri i faqeve: 248
Formati: A5
Viti i botimit: 2013

Çmimi: 200 den /3,2 €

Forcoje besimin

Titulli: Komentari i ligjit për ekzekutimin e sanksioneve
Autor: Afrim Osmani
Numri i faqeve: 410
Formati: B5
Viti i botimit: 2013


Çmimi: 700 den / 12 €

 

Bijat e mia

Titulli: Dashuri hyjnore
Autor: Bajram Ramadani
Numri i faqeve: 80
Formati: A5
Viti i botimit: 2013Çmimi: 100 den / 1,6 €

Strategji

Titulli: Strategji të të menduarit
Autor: Ibrahim El-Fekij
Përkthyes: Bunjamim Limani
Numri i faqeve: 122
Formati: A5
Viti i botimit: 2013

Çmimi: 200 den / 3,2 €

 

Argumentet

Titulli: Hëna u bë nuse
Autor: Nehat Jahiu
Numri i faqeve: 72
Formati: A5
Viti i botimit: 2013Çmimi: 100 den / 1,6 €

 

Histori te Kur'anit

Titulli: Rreze në dritare
Autor: Nehat Jahiu
Numri i faqeve:  62
Formati: A5 
Viti i botimit: 2013Çmimi: 100 den / 1,6 €

Krahët e fluturës

Titulli: Krahët e fluturës
Autor: Nehat Jahiu
Numri i faqeve: 54
Formati: A5
Viti i botimit: 2013Çmimi: 100 den / 1,6 €

Argumentet

Titulli: Argumentet e Zotit në horizont
Autor: Muhamed Ratib Nabulsi
Përkthyes: Kujtim Mirzo
Numri i faqeve: 352
Formati: A5
Viti i botimit: 2012

Çmimi: 400 den / 6,5 €

Dialogje

Titulli: Dialogje besimi
Autor: Xhasim Mutava
Përkthyes:  Elmaz Fida
Numri i faqeve: 110
Formati: A5
Viti i botimit: 2012


Çmimi: 150 den / 2,5 €

Forcoje besimin

Titulli: Forcoje besimin
Autor: Xhasim Mutava
Përkthyes:  Elmaz Fida
Numri i faqeve: 208
Formati: A5
Viti i botimit: 2012


Çmimi: 250 den / 4 €

 

Bijat e mia

Titulli: Bijat e mia
Autor: Selman Aude
Përkthyes: Elmaz Fida
Numri i faqeve: 148
Formati: A5
Viti i botimit: 2012


Çmimi: 150 den / 2,5 €

Kater halifet

Titulli: Katër halifët e drejtë
Autor: Hasan Ejub
Përkthyes: Flori Kola, Alban Kodra
Numri i faqeve: 276
Formati: B5
Viti i botimit: 2012

Çmimi: 400 den / 6,5 €

 

Histori te Kur'anit

Titulli: Histori të Kur'anit
Autor: Amër Halid 
Përkthyes:  Elmaz Fida
Numri i faqeve:  364
Formati: A5 
Viti i botimit: 2012


Çmimi: 400 den / 6,5 €

Imam Buhariu

Titulli: Imam Buhariu
Autor: Bashkim Aliu
Numri i faqeve:
Formati: A5
Viti i botimit: 2012
Çmimi: 200 den / 3,2 €

 

Nenat e besimtareve

Titulli: Nënat e besimtarëve
Autor: Amër Halid 
Përkthyes:  Elmaz Fida
Numri i faqeve: 206 
Formati: A5 
Viti i botimit: 2012Çmimi: 200 den / 3,2 €

Pishtari

Titulli: Muhammedi a.s. Pishtari ndriçues
Autor: Mr. Bashkim Aliu
Numri i faqeve: 528
Formati: B5
Viti i botimit: 2012Çmimi: 500 den / 8 €

Mjaft me heshtje

Titulli: Deti i kthjellët i devotshmërisë
Autor: Ahmed Ferid
Përkthyes:Dr. Selim Sylejmani
Numri i faqeve: 400
Formati: B5
Viti i botimit: 2012


Çmimi: 500 den / 8 €

 

Kater halifet

Titulli: Shenja në rrugën e udhëtimit të natës
- Israja dhe Miraxhi -
Autor: Bashkim Aliu
Numri i faqeve: 80
Formati: A5
Viti i botimit: 2012


Çmimi: 100 den /1, 6 €

 

Shtepi e ngritur

Titulli: Durimi në Kur’anin Fisnik
Autor: Dr Jusuf Kardavi
Përkthyes: Behxhet Jashari
Numri faqeve:136
Formati: A5
Viti i botimit: 2012


Çmimi: 150 den / 2,5 €

 

Shtepi e ngritur

Titulli: Shtëpi e ngritur
mbi devotshmëri

Autor: Aid el Karni
Përkthyes: Sabahudin Fetahu
Numri faqeve: 308
Formati: A5
Viti i botimit: 2012


Çmimi: 350 den / 6 €

Mjaft me heshtje

Titulli: Njerëz të mëdhenj
Autor: Aid el Karni
Përkthyes: Elmaz Fida
Numri i faqeve: 154
Formati: A5
Viti i botimit: 2012Çmimi: 150 den / 2,5 €

Xhenneti

Titulli: Xheneti në shtëpitë tona
Autor: Amër Halid
Përkthyes: Elmaz Fida
Numri faqeve: 288
Formati: A5
Viti i botimit: 2011


Çmimi: 350 den / 6 €

Historite

Titulli: Historitë e Profetëve
Autor: Amër Halid
Përkthyes:  Elmaz Fida
Numri faqeve:  600

Formati:  B5
Viti i botimit:  2007Çmimi: 800 den / 13,5 €

 

Kamata

Titulli: Kamata - domethënia, pasojat, alternativat 
Autor: Mr. Bashkim Aliu
Numri i faqeve: 344
Formati: A5
Viti i botimit: 2012

Çmimi: 300 den / 5 €

Dita e fundit

Titulli: Dita e fundit – Kijameti i madh & Xhenneti dhe Xhehennemi
Autor: Dr. Sulejman Omer
el-Eshkar
Përkthyes: Sadush Tahiri dhe Osman Abazi
Numri i faqeve: 470
Formati: A5
Viti i botimit: 2011

Çmimi: 400 den / 6,5 €

Une po krijoj

Titulli: Udhëtimi drejt lumturisë
Autor: Amër Halid
Përkthyes: Elmaz Fida
Numri faqeve: 344
Formati: B5
Viti i botimit: 2011
Çmimi: 550 den / 9 €

Mesazhi

Titulli: Mesazhi ynë në epokën e globalizmit
Autor: Dr. Jusuf Kardavi
Përkthyes: Flori Kola
Numri i faqeve: 294
Formati: A5
Viti i botimit: 2011
Çmimi: 300 den / 5 €

Karakteristikat e sistemit ekonomik

Titulli: Karakteristikat e sistemit ekonomik islam
Autor: Mr. Bashkim Aliu
Numri i faqeve: 152
Formati: A5
Viti i botimit: 2011

Çmimi: 200 den / 3, 2 €

10 Shkaqet

Titulli: Dhjetë shkaqe se si të arrihet kënaqësia e All-llahut
Autor: Abdulaziz Mustafa
Përkthyes: Agim Abazi
Numri i faqeve: 222
Formati: A5
Viti i botimit: 2011


Çmimi: 250 den / 4 €

Kodi penal

Titulli: Mjekësia e të Dërguarit Muhammed a.s.
Autor: Ibn Kajjim El-Xhevzije
Përkthyes: Ali Iljazi
Numri faqeve: 562
Formati: B5
Viti i botimit: 2011


Çmimi: 650 den / 11 €

Fikhu Sira

Titulli: Fikhu Sira
Autor: Muhamed Gazali
Përkthyes: Marenglen Maçka
Numri faqeve: 580
Formati: B5
Viti i botimit: 2011Çmimi: 700 den / 12 €

Adhurimi ne Islam

Titulli: Adhurimi në Islam
Autor: Jusuf Kardavi
Përkthyes: Nasuf Hoxha
Numri faqeve: 340
Formati: B5
Viti i botimit: 2011Çmimi: 550 den / 9 €

Rendesia e familjes

Titulli: Rëndësia e familjes në Islam
Autor: Amër Halid
Përkthyes: Elmaz Fida

Numri i faqeve: 168
Formati: A5
Viti i botimit: 2012


Çmimi: 200 den / 3,2 €

Shkenca e besimit

Titulli: Musa alejhis-selam
Autor: Amër Halid
Përkthyes: Elmaz Fida
Numri faqeve: 370
Formati: A5
Viti i botimit: 2011


Çmimi: 350 den / 6 €


20 Parime

Titulli: 20 Parime për të kuptuar Islamin
Autor: Hasan El-Benna
Përkthyes: Sabaudin Jashari
Numri faqeve: 134
Formati: A5
Viti i botimit: 2011

Çmimi: 150 den / 2,5 €

Karakteri i muslimanit

Titulli: Karakteri i muslimanit
Autor: Muhamed Gazali
Përkthyes: Bashkim Aliu
Numri i faqeve: 288
Formati: B5
Viti i botimit: 2011


Çmimi: 400 den / 6,5 €

Kushtetuta

Titulli: Kushtetutat e R. Maqedonisë, R. Shqipërisë dhe R. Kosovës
Autor: Bajram Pollozhani
Numri faqeve: 460
Formati: A5
Viti i botimit: 2011

Çmimi: 600 den / 10 €

Nga jeta e tabi'ineve

Titulli: Nga jeta e tabi'inëve
Autor: Tarik Suvejdan
Përkthyes:  Elmaz Fida
Numri i faqeve: 192
Formati: A5 
Viti i botimit: 2012


Çmimi: 200 den / 3,2 €

Besimi dhe jeta

Titulli: Besimi dhe jeta
Autor: Jusuf Kardavi
Përkthyes: Flori Kola
Numri faqeve: 360
Formati: B5
Viti i botimit: 2010Çmimi: 550 den / 9 €

Faktet e besimit

Titulli: Faktet e besimit
dhe mrekullitë e tij
Autor: Abdulmexhid Zendani
Përkthyes: Altin Torba
Numri faqeve: 292
Formati: B5
Viti i botimit: 2010


Çmimi: 500 den / 8 €

Kodi penal

Titulli: Kodi penal i
Republikës së Maqedonisë
Autor: Afrim Osmani
Numri faqeve: 376
Formati: A5
Viti i botimit: 2010Çmimi: 600 den / 10 €

Solidariteti

Titulli: Solidariteti islam
Autor: Bashkim Aliu
Numri faqeve: 140
Formati: A5
Viti i botimit: 2011
Çmimi: 150 den / 2,5 €

Shkenca e besimit

Titulli: Shkenca e besimit
Autor: Abdulmexhid Zendani
Përkthyes: Nasuf Hoxha
Numri faqeve: 288
Formati: A5
Viti i botimit: 2011Çmimi: 350 den / 6 €

Globalizimi

Titulli: Globalizimi dhe
realitetet e reja

Autor: Mahatir Muhamed
Përkthyes: Behxhet Jashari
Numri faqeve: 272
Formati: A5
Viti i botimit: 2010


Çmimi: 250 den / 4 €

Te pergezuarit

Titulli: Të përgëzuarit me Xhennet
Autor: Xhasim Mutava
Përkthyes: Elmaz Fida
Numri faqeve: 254
Formati: A5
Viti i botimit: 2010


Çmimi: 250 den / 4 €

Mbi boten tjeter

Titulli: Mbi botën tjetër
Autor: Amër Halid
Përkthyes: Elmaz Fida
Numri faqeve:204
Formati: A5
Viti i botimit: 2010Çmimi: 200 den / 3,2 €

Rojtaret

Titulli: Rojtarët e identitetit
Autor: Bashkim Aliu
Numri faqeve: 188
Formati: A5
Viti i botimit: 2011
Çmimi: 150 den / 2,5 €

Une po krijoj

Titulli: Unë po krijoj në tokë
një mëkëmbës

Autor: Amër Halid
Përkthyes: Fatos Gërvalla
Numri faqeve: 292
Formati: A5
Viti i botimit: 2010


Çmimi: 250 den / 4 €

Derisa te ndryshojne veten

Titulli: Derisa të ndryshojnë veten
Autor: Amër Halid
Përkthyes: Elmaz Fida
Numri faqeve: 310
Formati: A5
Viti i botimit: 2009Çmimi: 300 den / 5 €

Te porta e Xhennetit

Titulli: Bota e psikës fëmijërore
Autor: Dr. med. Stanisha Nikoliq
Përkthyes: Dr. Irfan Ahmeti
Numri i faqeve: 408
Formati: A5
Viti i botimit: 2006


Çmimi: 500 den / 8 €

Te porta e Xhennetit

Titulli: Te porta e Xhennetit
Autor: Mustafa Husni
Përkthyes:  Elmaz Fida
Numri i faqeve: 174
Formati: A5 
Viti i botimit: 2009 
Çmimi: 180 den / 3 €

Doktrina

Titulli: Doktrina e shtetit në Islam 
Autor: Jusuf Kardavi
Përkthyes: Eljesa Mahmudi
Numri i faqeve: 340 
Formati: A5 
Viti i botimit: 2012Çmimi: 300 den / 5 €

Formim i karakterit

Titulli: Mëkatet e mëdha dhe tridhjetë shkaqet...
Autor: Ahmed Ferid
Përkthyes:Dr. Selim Sylejmani
Numri i faqeve: 96
Formati: A5
Viti i botimit: 2012

Çmimi: 100 den / 1,6 €

Nga jeta e tabi'ineve

Titulli: Globalizimi dhe bota islame
Autor: Amër Rubai
Përkthyes: Behxhet Jashari
Numri i faqeve: 166
Formati: A5
Viti i botimit: 2009


Çmimi: 200 den / 3,2 €

Ftese

Titulli: Ftesë për bashkëjetesë
Autor: Amër Halid
Përkthyes: Elmaz Fida

Numri i faqeve: 320
Formati: B5
Viti i botimit: 2008Çmimi: 500 den / 8 €

Liri apo anarki

Titulli: Liri apo anarki
Autor: Bashkim Aliu
Numri faqeve: 96
Formati: A5
Viti i botimit: 2010
Çmimi: 100 den / 1,6 €

Astronomia Kur'anore

Titulli: Astronomia Kur'anore
Autor: Adnan Sherif
Përkthyes: Bajram Rexhepi
Numri i faqeve: 192 
Formati: A5 
Viti i botimit: 2009  Çmimi: 200 den / 3,2 €

Familjet e profeteve

Titulli: Familjet e profetëve
Autor: Xhasim Mutava
Përkthyes:  Elmaz Fida
Numri i faqeve: 244
Formati: A5 
Viti i botimit: 2009Çmimi: 200 den / 3,2 €

Përmirësimi i zemrave

Titulli: Përmirësimi i zemrave
Autor: Amër Halid
Përkthyes: Elmaz Fida
Numri i faqeve: 484
Formati: B 5
Viti i botimit: 2007Çmimi: 600 den / 10 €

 

Trajtesa

Titulli: Trajtesa të zgjedhura
islame dhe shkencore III
Autor: Ali F. Iljazi
Numri faqeve: 400
Formati: A5
Viti i botimit: 2011

Çmimi: 350 den / 6 €

Formim i karakterit

Titulli: Formimi i karakterit të shkëlqyer tek fëmijët
Autor: Muhammed Mehdi
Përkthyes: Marsela Tarelli
Numri faqeve:88
Formati: A5
Viti i botimit: 2010
Çmimi: 100 den / 1,6 €

Ta njohim Pejgamberin

Titulli: Ta njohim Pejgamberin tonë
Autor: Salih Suruç
Numri i faqeve: 16
Formati: A4
Viti i botimit: 2008

Çmimi: 600 den / 10 €

Sqarime te shkelqyeshme

Titulli: Sqarime të shkëlqyeshme të komentit të dispozitave kur'anore
Autor: Muhamed Ali Sabuni
Përkthyes: Nehat Ismaili...
Numri i faqeve: 664
Formati: B5
Viti i botimit: 2008

Çmimi: 800 den /13,5 €

reflektime Kur'anore

Titulli: Reflektime Kur’anore
Autor: Amër Halid
Përkthyes: Elmaz Fida
Numri faqeve: 304
Formati: B5
Viti i botimit: 2009
Çmimi: 500 den / 8 €

 

Me Emrin Tend

Titulli: Me Emrin Tënd jetojmë
Autor: Amër Halid
Përkthyes: Elmaz Fida
Numri i faqeve: 296
Formati: B5
Viti i botimit: 2007
Çmimi: 400 den / 6.5 €

Prezantim

Titulli: Prezantim me njerëzit e dashur
Autor: Amër Halid
Përkthyes: Elmaz Fida
Numri i faqeve: 244
Formati: B5
Viti i botimit: 2007
Çmimi: 350 den / 6 € 

Gjurmëve të të Dashurit

Titulli: Gjurmëve të të
Dashurit tonë
Autor: Amër Halid
Përkthyes: Elmaz Fida
Numri i faqeve: 438
Formati: B5
Viti i botimit: 2006

Çmimi: 600 den / 10 €

Pyetje dhe pergjigje

Titulli: Pyetje dhe përgjigje
Autor: Mr. Bashkim Aliu
Numri i faqeve: 254
Formati: A5
Viti i botimit: 2006Çmimi: 200 den / 3,2 €

Rregullat e arta

Titulli: Rregullat e arta të të parëve për vëllazërinë e besimit
Autor: Abdullah Ferexhullah
Përkthyes: Nasuf Hoxha
Numri i faqeve: 152
Formati: A5
Viti i botimit: 2008


Çmimi: 150 den / 2,5 €

Fikhu Zekat

Titulli: Fikhu Zekat
Autor: Dr. Jusuf Kardavi
Përkthyes: Bashkim Aliu
Numri i faqeve: 548
Formati: B5
Viti i botimit: 2005Çmimi: 800 den / 13,5 €

Si të bahkëveprojmë me Kur'anin

Titulli: Si të bashkëveprojmë
me Kur’anin Fisnik
Autor: Dr. Jusuf Kardavi
Përkthyes: Flori Kola
Numri i faqeve: 444
Formati: B5
Viti i botimit: 2007


Çmimi: 500 den / 8 €

Rizgjimi islam

Titulli: Rizgjimi islam nga adoleshenca drejt pjekurisë
Autor: Dr. Jusuf Kardavi
Përkthyes: Nasuf Hoxha
Numri i faqeve: 367
Formati: B5
Viti i botimit: 2007


Çmimi: 500 den / 8 €

Islami në mijëvjeçarin e tretë

Titulli: Islami në mijëvjeçarin e tretë
Autor: Dr. Murad Hofman
Përkthyes: Behxhet Jashari
Numri i faqeve: 303
Formati: A5
Viti i botimit: 2007


Çmimi: 350 den / 6 €

Arti i edukimit të fëmijëve

Titulli: Arti i edukimit të fëmijëve
Autor: Muhamed Mursi
Përkthyes: Nehat Ismaili, Eljasa Mahmudi, Reshat Ibishi
Numri i faqeve: 360
Formati: B5
Viti i botimit: 2007


Çmimi: 500 den / 8 €

Pejgamberet dhe Shpalljet

Titulli: Pejgamberët dhe Shpalljet
Autor: Dr. Sulejman Omer el-Eshkar
Përkthyes: Sadush Tahiri
Numri i faqeve: 260
Formati: A5
Viti i botimit: 2006

Çmimi: 200 den / 3,2 €

 

Titulli: Fetva bashkëkohore
(pjesa e dytë)
Autor: Dr. Jusuf Kardavi
Përkthyes:  Bashkim Aliu
Numri faqeve:  655

Formati:  B5
Viti i botimit:  2007Çmimi: 800 den / 13,5 €

Bota e melekëve

Titulli: Bota e melekëve
Autor: Dr. Sulejman Omer
el-Eshkar
Përkthyes: Rexhep Suma
Numri i faqeve: 118
Formati: A5
Viti i botimit: 2012

Çmimi: 150 den / 2,5 €

 

Mjaft me heshtje

Titulli: Mjaft me heshtje 
Autor: Paul Fiendly 
Përkthyes: Ornela Ademovi, Oriol Guni
Numri i faqeve: 358 
Formati: A5 
Viti i botimit: 2009 Çmimi: 300 den / 5 €

 

E drejta penale

Titulli: E drejta penale
Autor: Vllado Kambovski
Përkthyes: Afrim Osmani
Numri i faqeve: 638
Formati: B5
Viti i botimit: 2007
Çmimi: 1000 den / 15 €

Rinia në Islam

Titulli: Rinia në Islam
Autor: Dr. Jusuf Kardavi
Përkthyes: Sadush Tahiri
Numri i faqeve: 64
Formati: A6
Viti i botimit: 2002
Çmimi: 60 den / 1 €

Si të bashkëveprojmë me Sunnetin

Titulli: Si të bashkëveprojmë me Sunnetin
Autor: Dr. Jusuf Kardavi
Përkthyes: Grup përkthyesish
Numri i faqeve: 200
Formati: A5
Viti i botimit: 2002


Çmimi: 200 den / 3,2 €

Ku qendron problemi

Titulli: Ku qëndron problemi
Autor: Dr. Jusuf Kardavi
Përkthyes: Bashkim Aliu
Numri i faqeve: 116
Formati: A5
Viti i botimit: 2001
Çmimi: 100 den / 1,6 €

Vdekja

Titulli: Vdekja -
Kijameti i vogël
Autor: Dr. Sulejman Omer
el-Eshkar
Përkthyes:Osman Abazi
Numri i faqeve: 88
Formati: A6
Viti i botimit: 2004

Çmimi: 80 den / 1,3 €

Veçoritë e përgjithshme

Titulli: Veçoritë e përgjithshme të Islamit
Autor: Dr. Jusuf Kardavi
Përkthyes: Mr. Ali Pajaziti
Numri i faqeve: 280
Formati: A5
Viti i botimit: 2002


Çmimi: 250 den / 4 €

Pejgamberi dhe dituria

Titulli: Pejgamberi alejhis-selam dhe dituria
Autor: Dr. Jusuf Kardavi
Përkthyes: Mr. Fahrudin Ebibi
Numri i faqeve: 256
Formati: A5
Viti i botimit: 2004


Çmimi: 350 den / 6 €

Aftësimi edukativ

Titulli: Aftësimi edukativ islam     
Autor: Mustafa Tahhan
Përkthyes: Sadush Tahiri
Numri i faqeve: 328
Formati: A5
Viti i botimit: 2003


Çmimi: 300 den / 5 €

Mendimi islam

Titulli: Mendimi islam
Autor: Muhammed Fet’hi Rifai
Përkthyes: Sadush Tahiri
Numri i faqeve: 158
Formati: A5
Viti i botimit: 2003Çmimi: 150 den / 2,5 €

Titulli:Detyrat parësore të lëvizjes islame në periudhën e ardhme  
Autor: Dr. Jusuf Kardavi
Përkthyes:Ymer Musa
Numri i faqeve: 274
Formati: B5
Viti i botimit: 2000

Çmimi: 250 den / 4 €

 

Edukimi kulturor

Titulli: Edukimi kulturor i thirrësit
Autor: Dr. Jusuf Kardavi
Përkthyes: Agim Abazi
Numri i faqeve: 184
Formati: A5
Viti i botimit: 2002


Çmimi: 150 den / 2,5 €

Personaliteti i muslimanit bashkëkohor

Titulli: Personaliteti i muslimanit bashkëkohor
Autor: Mustafa Tahhan
Përkthyes: Bashkim Aliu, Sali Shasivari
Numri i faqeve: 264
Formati: A5
Viti i botimit: 2005

Çmimi: 250 den / 4 €

Haxhxi

Titulli: Haxhxhi – urtësitë e tij
Autor: Mr. Bashkim Aliu
Numri i faqeve: 88
Formati: A6
Viti i botimit: 2003

Çmimi: 80 den / 1,3 €

Drita e zemrës

Titulli: Drita e zemrës
Autor: Furkan ISM
Numri i faqeve: 128
Formati: A6
Viti i botimit: 2007
Çmimi: 100 den / 1,6 €

Svetlina na srceto

Titulli: Светлина на срцето
Autor: Furkan ISM
Numri i faqeve: 128
Formati: A6
Viti i botimit: 2007
Çmimi: 100 den / 1,6 €

Si te riktehjë ummeti autoritetin

Titulli: Si ta rikthejë ummeti autoritetin e vet
Autor: Dr. Sulejman Omer Eshkar
Përkthyes: Sabahudin Fetahu
Numri i faqeve: 88
Formati: A5
Viti i botimit: 2005

Çmimi: 100 den / 1.6 €

Barkat e shpëtimit

Titulli: Barkat e shpëtimit në jetën e thirrësve
Autor: Fet’hi Jeken
Përkthyes: Sadush Tahiri
Numri i faqeve: 150
Formati: A5
Viti i botimit: 2001

Çmimi: 150 den / 2,5 €

Çelësat e furnizimit

Titulli: Çelësat e furnizimit
Autor: Dr. Fadël Ilahij
Përkthyes: Bashkim Aliu
Numri i faqeve: 81
Formati: A6
Viti i botimit: 2003Çmimi: 60 den / 1 €

Udhetimi im ne Islam

Titulli: Udhëtimi im në Islam
Autor: Furkan ISM
Numri i faqeve: 336
Formati: A5
Viti i botimit: 2004
Çmimi: 400 den / 6,5 €

Titulli: Përse frikohen nga Islami
Autor: Selman Avde
Përkthyes: Agim Abazi
Numri i faqeve: 110
Formati: A5
Viti i botimit: 2006

Çmimi: 120 den / 2 €

Sfidat e muslimanit

Titulli: Sfidat e muslimanit bashkëkohor
Autor: Mr. Bashkim Aliu
Numri i faqeve: 101
Formati: A5
Viti i botimit: 2006Çmimi: 100 den / 1,6 €

A e di kush jam une

Titulli: A e di kush jam unë
Autor: Muhammed Hamza Sa’davi
Përkthyes: Ismet Abazi
Numri i faqeve: 124
Formati: A6
Viti i botimit: 2001


Çmimi: 100 den / 1,6 €

Komenti i dyzet haditheve

Titulli: Komenti i dyzet haditheve të imam Neveviut
Autor: Dr. Mustafa El-Buga, Muhjidin Mistu
Përkthyes: Naser Ramadani
Numri i faqeve: 416
Formati: B5
Viti i botimit: 2003


Çmimi: 600 den / 10 €

Kur'ani mbrojtës dhe shërues

Titulli: Kur’ani – mbrojtës dhe shërues
Autor: Abdurrezak Neufel
Përkthyes: Ali Pajaziti
Numri i faqeve: 96
Formati: A5
Viti i botimit: 2001
Çmimi: 80 den / 1,3 €

E vërteta mbi Islamin

Titulli: E vërteta mbi Islamin dhe kushtet e imanit
Autor: Muhammed Fet’hi Rifai
Përkthyes: Nehat Ismaili
Numri i faqeve: 140
Formati: A5
Viti i botimit: 2004

Çmimi: 120 den / 2 €

Mrekullitë e Pejgamberit

Titulli: Mrekullitë e Pejgamberit a.s.
Autor: Muhammed Hamza Sa’davi
Përkthyes: Sadush Tahiri
Numri i faqeve: 122
Formati: A6
Viti i botimit: 2002

Çmimi: 100 den / 1,6 €

Qartësimi i shpirtit

Titulli: Qartësimi i misterit të shpirtit
Autor: Mustafa El-Kanadi
Përkthyes: Agim Abazi
Numri i faqeve: 120
Formati: A5
Viti i botimit: 2004Çmimi: 100 den / 1,6 €

Gruaja në karvanin e thirrjes

Titulli: Gruaja në karvanin e thirrjes
Autor: Mustafa Tahhan
Përkthyes: Bashkim Aliu,
Sali Shasivari
Numri i faqeve: 190
Formati: A5
Viti i botimit: 2004


Çmimi: 200 den / 3,2 €

Fjalor arabisht-shqip

Titulli: Fjalor Arabisht-Shqip
Autor: Mr. Fahrudin Ebibi
Numri i faqeve: 528
Formati: B5
Viti i botimit: 2005

Çmimi: 800 den / 13,5 €

Titulli: Udhëzues për veprimtari studentore
Autor: Mustafa Tahhan
Përkthyes: Nasuf Hoxha
Numri i faqeve: 350
Formati: B5
Viti i botimit: 2005Çmimi: 400 den / 6,5 €

Metodat e da'vetit

Titulli: Metoda e da’vetit
Autor: Abdul Hamid El-Bilali
Përkthyes: Sabahudin Fetahu
Numri i faqeve: 196
Formati: A5
Viti i botimit: 2003
Çmimi: 200 den / 3,2 €

Muhamedi a.s. në familje

Titulli: Muhammedi a.s. në familje dhe realiteti ynë bashkëkohor
Autor: Xhasim Muhammed Mutava
Përkthyes: Gentjan Fejzullaj
Numri i faqeve: 164
Formati: A5
Viti i botimit: 2006

Çmimi: 150 den / 2,5 €

Besimi i muslimanit

Titulli: Besimi i muslimanit
Autor: Muhammed Gazali
Përkthyes: H. Selim Stafa
Numri i faqeve: 280
Formati: B5
Viti i botimit: 2001


Çmimi: 400 den / 6,5 €

Përshpejtimi i dënimit të Zotit

Titulli: Përshpejtimi i dënimit të Zotit
Autor: Grace Hellsell
Përkthyes: Sabina Fejzullaj (Tufa)
Numri i faqeve: 160
Formati: A5
Viti i botimit: 2006

Çmimi: 150 den / 2,5 €

Shkëndija pejgamberike

Titulli: Shkëndija pejgamberike
Autor: Muhammed Kutub
Përkthyes: Sadush Tahiri
Numri i faqeve: 244
Formati: A5
Viti i botimit: 2002Çmimi: 200 den / 3,2 €

Suneni i Ebu Davudit

Titulli: Suneni i Ebu Davudit I
Autor: Ebu Davudi
Përkthyes: Irfan Abazi, Taxhedin Bislimi,
Fahrudin Ebibi, Jusuf Zimeri
Numri i faqeve: 552
Formati: B5
Viti i botimit: 2004


Çmimi: 700 den / 11,5 €

Komenti i xhuzit Amme

Titulli: Komenti i xhuzit Amme
Autor: Muhammed Nesib Er-Rifai
Përkthyes: Sadush Tahiri
Numri i faqeve: 232
Formati: A5
Viti i botimit: 2002


Çmimi: 200 den / 3,2 €

Biblioteka e Aleksandrisë

Titulli: Biblioteka e Aleksandrisë
Autor: Behxhet Jashari
Numri i faqeve: 244
Formati: A5
Viti i botimit: 2006

Çmimi: 250 den / 4 €

Fjalor terminologjik juridik

Titulli: Fjalor Terminologjik Juridik
Autor: Mr. Afrim Osmani
Numri i faqeve: 334
Formati: A5
Viti i botimit: 2007

Çmimi: 400 den / 6,5 €

 

Koncepti islam i menaxhmentit

Titulli: Koncepti islam i menaxhmentit
Autor: Hamed Hasan Rekit
Përkthyes: A. Selim Mahmudi
Numri i faqeve: 78
Formati: A5
Viti i botimit: 2005

Çmimi: 100 den / 1,6 €

 

Sfidat e shekullit XXI

Titulli: Sfidat e shekullit XXI nën thjerrzën e koncepcionit...
Autor: Fet’hi Jeken
Përkthyes: Nehat Ismaili
Numri i faqeve: 184
Formati: A5
Viti i botimit: 2003

Çmimi: 150 den / 2,5 €

Islami - ndikimi i tij

Titulli: Islami – ndikimi i tij në civilizim dhe merita e tij për njerëzimin
Autor: Ebul-Hasen Ali en-Nedevijj
Përkthyes: Bashkim Aliu
Numri i faqeve: 116
Formati: A5
Viti i botimit: 2000


Çmimi: 100 den / 1,6 €

Masat dhe kriteret

Titulli: Masat dhe kriteret për trajnim të programuar
Autor: Besnik Telai
Numri i faqeve: 135
Formati: A5
Viti i botimit: 2008

Çmimi: 120 den / 2 €

Korrelacioni

Titulli: Korrelacioni në mes faktorëve patologjik konativ dhe preciziteti në basketboll
Autor: Fadil Nika
Numri i faqeve: 120
Formati: A5
Viti i botimit: 2008
Çmimi: 120 den / 2 €

 

 
Të gjitha të drejtat i takojnë Shtëpisë Botuese "Furkan ISM" © 2007-2013